prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Kontaktní adresa:
1.Gynekologická porodnická klinika, 1. LFUK a VFN, Apolinářská 18, 12808, Praha 2, Tel.224967414, E-mail: hajekz@vfn.cz

Osobní data:
1943,4.3.,narozen v Praze
1960- absolvent gymnázia v Praze
1967- absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze
1972-atestace I.st.v gynekologii a porodnictví
1976-atestace II.st.v gynekologii a porodnictví
1982- CSc
1988- jmenování docentem v gynekologii a porodnictví
1992- DrSc
1996-habilitační práce,obhajoba
2001-jmenování profesorem v oboru gynekologie a porodnictví

Členství ve společnostech
Gynek.porodnická společnost JEP –člen
Sekce perinatální mediciny ČGPS – místopředseda
Sekce fetální mediciny –člen
World Assoc.of Prinatal medicine- člen
European Assoc.of Perinatal Medicine –člen
Člen mezinární společnosti pro prenatální diagnostiku
Národní delegát pro perinatologii pro ČR

Členství v redakčních radách časopisů
Člen redakční rady Čes. Gynekol.
Člen redakční rady časopisu Moderní Gynekologie
Člen redakční rady časopisu Gynekologie po promoci

Profesní životopis
1967-1971 sekundární lékař gynek. Porodnického odd. v Kutné Hoře
1972-1977 sekundární lékař I.Gynek.porodnické kliniky,Praha
1977-1988 asistent I.Gynekol.porodnické kliniky,Praha
1988-200l-docent I.gynekol.porodnické kliniky a společné Gynek. porod.kliniky VFN
2001-dosud profesor Gynekol. Porodnické kliniky 1LFUK a VFN Praha
1990-dosud konsultant pro perinatologii Středočeského kraje
1995-dosud místopředseda Sekce Perinatální mediciny ČGPS
1996-98,2001 – dosud člen perinatologické komise MZČR
2000 – dosud člen poradního sboru odboru zdravotní péče MZČR pro obor porodnictví
1998-dosud zástupce přednosty Gynekol. Porodnické kliniky 1LFUK a VFN Praha

Zdravotnické aktivity
Perinatologie, problematika předčasného porodu
Vedoucí odd Rizikového těhotenství Gynekol. Porodnické kliniky 1LFUK a VFN Praha Tel.224967012

Zahraniční stáže
Universita Milano Italie, Universita Lausanne Švýcarsko, Universita Uppsla Švédsko,Universita Londýn Kings´College Hospital Velká Britanie,Universita Gottenburg Švédsko

Vědecké aktivity
Řešitel a spoluřešitel 5 grantů IGA MZČR,mezinárodní spolupráce na problematice hypoxie plodu a STAN analýze se skupinou ve švédském Gottenburgu

Cizojazyčné publikace: 22

České publikace: 102
Spoluautor a editor učebnice :Porodnictví,1999,Praha,Grada Avicenum- cena nakladatelství
Autor a editor monografie: Základy prenatální diagnostiky ,Grada Avicenum 2000
Autor a editor monografie: Rizikové a patologické těhotenství , v tisku